Informacja dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kańczudze przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w dniach 16,17,18 czerwca 2020 r.

 1. Uczniowie klasy 8a przychodzą w dniu egzaminu o godz. 8.15, natomiast uczniowie klasy 8b przychodzą o godz. 8.30. Po zmierzeniu temperatury i zdezynfekowaniu rąk  uczniowie klasy 8a udają się do sali nr 1, a uczniowie klasy 8b do sali nr 2, zachowując dystans społeczny.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4.  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, inni pracownicy szkoły, pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
 7. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarnego długopisu), linijki (tylko egzamin z matematyki).
 9. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych osób.
 10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną max. 0,5 l. Butelka ma być ustawiona przy nodze stolika.
 11. Na terenie szkoły nie ma możliwości spożywania posiłków.
 12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 13. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
  po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego .
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 15. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: a)podchodzi do niego członek komisji egzaminacyjnej b)wychodzi do toalety c)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 16. Podczas  przebywania w szkole w dniu egzaminu należy pamiętać, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania (należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką).

Szczegółowe informacje dotyczące procedur znajdują się na stronach:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200515140440589
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis