„Bezpieczeństwo – wspólny cel”

Najważniejszą z ludzkich potrzeb zaraz po potrzebie powietrza, wody i pożywienia jest potrzeba bezpieczeństwa… ta myśl jak również priorytety MEN i KO przyświecały idei rozpoczęcia działań profilaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego.

Wrześniowe warsztaty psycho – edukacyjne pod hasłem „Bezpieczeństwo – wspólny cel” prowadzone przez policjanta Pana Jacka Stopę i pedagoga szkolnego w klasach I-III oraz IV-V rozpoczęły program działań profilaktycznych w obszarze skutecznego podnoszenia bezpieczeństwa i zdrowia uczniów zarówno w środowisku szkolnym jak i cyberprzestrzeni.

Celem zorganizowanych spotkań w klasach I-III było:

  • uświadomienie jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego zachowania w drodze do szkoły, w szkole i środowisku pozaszkolnym
  • stosowanie się do zasad ruchu drogowego, oznakowania tornistrów i ubrań
  • przestrzeganie zasad przewidywania i wzmożenia uwagi w kontakcie z nieznajomymi „uwaga- obcy”
  • sposób zachowania się w sytuacji zagrożeń, szukanie pomocy, wsparcia w instytucjach (policja, pogotowie, straż pożarna)

W klasach IV i V przypomniano w oparciu o film i prezentację zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych, m.in.

  • ochrona danych osobowych
  • ograniczone zaufanie wobec znajomości zawieranych w internecie
  • umiejętność szukania pomocy w sytuacji zagrożenia
  • świadomość odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem
  • umiejętność planowania i kontroli czasu spędzanego przy komputerze