Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej:

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

Są elementy nietekstowe (zdjęcia), które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt (opisu alternatywnego).

Zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików do wersji dostępnych cyfrowo.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

– zmiana wielkości czcionki

– zmiana kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szkoły Pan Andrzej Zięba  
e-mail:  spsobieski@gmail.com  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze ul . Szkolna 5
37-220 Kańczuga,

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Nie posiada ono schodów. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 pietro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.